แนวข้อสอบปลายภาค

ผมขอชี้แจงในส่วนของข้อสอบปลายภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบเขียนตอบ 2 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยให้นักศึกษาทำทั้ง 2 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแสดงวิธีทำ คะแนนเต็ม 60 คะแนน โดยให้นักศึกษาเลือกทำ 6 ข้อ จากทั้งหมด 8 ข้อ

คะแนนเต็มทั้งหมด 90 คะแนน คิดเป็น 30% ของวิชาทั้งหมดครับ โดยในข้อสอบ ผมจะให้สูตรคำนวณไปด้วย โดยนักศึกษาสามารถที่จะแกะออกจากข้อสอบได้ครับ (แต่ห้ามแกะโจทย์เป็นอันขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)

เนื้อหาที่จะออกสอบ มีดังนี้
1. คุณสมบัติการนำกระแสของไดโอดทั้ง 3 สภาวะ
2. ความแตกต่างของการพังทลายของไดโอดแต่ละแบบ
3. การวิเคราะห์วงจรเรียงกระแส 
    3.1) Half-wave
    3.2) Full-wave
    3.3) การเลือกหม้อแปลงและไดโอดสำหรับวงจรเรียงกระแสแต่ละแบบ
4. การไบอัสทรานซิสเตอร์
    4.1) การไบอัสแบบย้อนกลับ
    4.2) การไบอัสแบบสเตบิไลซ์
5. วงจรขยายทรานซิสเตอร์
    5.1) Common Emitter
    5.2) Common Collector
    5.3 Common Base
Comments